ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Compliance

COMPLIANCE to ogół środków zmierzających do zapewnienia zgodności podejmowanych przez organizację działań z normami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Spółka ZREM-BUD jako podmiot należący do Grupy Jastrzębskiej Spóki Węglowej S.A. uczestniczy w działaniach organizowanych w ramach Grupy. Działania podejmowane przez Grupę JSW w ramach funkcji compliance służą ograniczaniu możliwości wystąpienia strat finansowych i reputacyjnych oraz odnoszą się do najlepszych praktyk w tym zakresie.
Więcej nt. Systemu Compliance przeczytasz tutaj: System Compliance - broszura

KODEKS ETYKI Grupy Kapitałowej JSW jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie Kapitałowej JSW. Kodeks Etyki stanowi podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych.
Kodeks Etyki GK JSW

Jako Grupa JSW pragniemy dołączyć do światowej czołówki pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska oraz zapobiegania korupcji i powstawaniu nadużyć zarówno w Grupie JSW, jak i jej otoczeniu. W konsekwencji utworzony został uniwersalny adres mailowy tj. compliance@zrem-bud.pl oraz compliance@jsw.pl wykorzystywany do bieżącej komunikacji w kwestiach etycznych. Komunikacja ma służyć przekazywaniu informacji w zakresie pojawiających się naruszeń Kodeksu, zaistnienia zjawisk istotnych z punktu widzenia etyki, a nie ujętych w kodeksie oraz sugestii co do usprawnienia procedur obowiązujących w spółce. Przekazywane sugestie i zgłoszenia mają charakter poufny.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w GK JSW wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości w GK JSW. Samego zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem uniwersalnego adresu e-mail compliance@zrem-bud.pl oraz compliance@jsw.pl , zgodnie z załącznikiem do Procedury. Mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości precyzyjnego określenia faktów oraz najdokładniejszego opisania potencjalnych nieprawidłowości umieściliśmy poniżej formularz zgłoszenia nieprawidłowości w formie elektronicznej oraz również w wersji edytowalnej. Przekazywane zgłoszenia mają charakter poufny i mogą być anonimowe.

Elektroniczny formularz zgłaszania nieprawidłowości: Formularz zgłoszenia nieprawidłowości
Wersja edytowalna (Word) formularza zgłaszania nieprawidłowości: Formularz zgłaszenia nieprawidłowości w GK JSW

Treść samej procedury jest dostępna tutaj: JSW Procedura zgłaszania nieprawidłowości

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Określa ona zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. W dokumencie propagowany jest zakaz przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych lub też ich obietnicy. W szczególności zakazane jest przyjmowanie oraz przekazywanie jakichkolwiek prezentów i zaproszeń na rzecz i od funkcjonariuszy publicznych.

Przyjęcie Polityki Antykorupcyjnej Grupy Kapitałowej JSW wpisuje się w „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.".

Z treścią Polityki antykorupcyjnej mogą Państwo zapoznać się tutaj: JSW Polityka antykorupcyjna

Polityka praw człowieka Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Respektowanie fundamentalnych praw człowieka leży u podstaw zrównoważonego rozwoju GK JSW. Podstawą Polityki są kluczowe wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka oraz zapobieganie sytuacjom, w których działania podejmowane przez GK JSW pośredni czy też bezpośrednio naruszałyby prawa człowieka.

Z treścią Polityki praw człowieka Grupy Kapitałowej JSW zapoznasz się tutaj: Polityka Praw Człowieka Grupy Kapitałowej JSW