ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Galeria
Platforma zakupowa
RODO
Lokalizacja
Kontakt
RODO


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.zrem-bud.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca czyli ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) ul. Koksownicza 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Sądu Gospodarczego pod numerem KRS 0000553264 (dalej również jako „Spółka”).
1.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawioną przez Państwa sprawę (zapytanie), za pośrednictwem formularza kontaktowego –  konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości odpowiedzi na Państwa wiadomość.
1.4. Dane kontaktowe Specjalisty – Koordynatora ds. ODO w Spółce: koordynator.odo@zrem-bud.pl .
1.5. Z powyższą osobą należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe
1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o:
a) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych, jakie jej dotyczą;
b) sprostowanie danych osobowych;
c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
d) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
e) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”).
Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO, w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.
1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ZREM-BUD Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza lub wiadomości elektronicznej na adres koordynator.odo@zrem-bud.pl . W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
1.11. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Koordynatorem ds. ODO.
1.12. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
1.13. W ramach realizacji prawa dostępu do danych, Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
• cel przetwarzania,
• kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
• odbiorcę lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
• planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
• zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
• prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
1.14. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia, do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
1.15. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Specjalisty – Koordynatora ds. ODO Usługodawcy: ZREM-BUD Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza, adres e-mail: koordynator.odo@zrem-bud.pl. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Specjalistę – Koordynatora ds. ODO.

Pozostałe postanowienia
1.16. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
1.17. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.
1.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
1.19. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe
1.20. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
1.21. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

1.22. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 25.05.2018 r.KLAUZULA INFORMACYJNA

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki lub na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.   Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „RODO” w  przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
  Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panem/Panią umowy, (B) w  celu realizacji umowy, jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.   Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także:
  (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem i
  (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksowniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Sądu Gospodarczego pod numerem KRS 0000553264 (dalej jako: „Spółka”).
• Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Specjalista – Koordynator ds. ODO koordynator.odo@zrem-bud.pl
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- zawarcia umowy,
- realizacji zawartej umowy,
- ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów (w tym wyrobów akcyzowych)
- rozpatrzenia reklamacji i skarg,
- ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.
• Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą się przez okres:
- obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- niezbędny do dochodzenia roszczeń,
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
• Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu, to ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób automatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są  w  prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolnie, jednak podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Spółką.